Songserm wittaya Mulniti School
...

Home / ข่าวกิจกรรม / แนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ


วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 ทางงานแนะแนว มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้จัดแนะแนวรูปแบบออนไลน์ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ

2 ม.7 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร. 085-080-0487