Songserm wittaya Mulniti School
...


โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร การพัฒนาตามกระบวนการ P D C A

swm
ระบบโครงสร้างการบริหาร (แบบแผนผัง)


ผู้รับใบอนุญาต
นายย๊ะย่า ศรีอาหมัด
โทรศัพท์ 081 – 2771447 / e-mail : sriahmad@hotmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 7 มีนาคม 2548 จนถึงปัจจุบัน

ผู้จัดการ
นายว่อซัลหลี ศรีอาหมัด
โทรศัพท์ 087 – 3991925
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.) สาขา นโยบายและการวางแผนสังคม
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 5 เมษายน 2550 จนถึงปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ
นายนิรัญ สายสะอิด
โทรศัพท์ 086 – 6928318 / e-mail : kudaydkl@gmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขา การศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 5 เมษายน 2550 จนถึงปัจจุบัน


โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ

2 ม.7 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร. 085-080-0487