Songserm wittaya Mulniti School
...


swm
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ที่ตั้งเลขที่ 2 หมู่ 7 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
โทรศัพท์ 074-802147 โทรสาร 074-802147
E-mail: songsermkutao@hotmail .com
Website : www.khutao.com/swm
ระดับชั้นที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
พื้นที่ จำนวน 2 ไร่ 1 งาน 21 ตาราง

ปรัชญาโรงเรียน
ศึกษา ศรัทธา ปฏิบัติ
ศึกษา หมายถึง การศึกษา ค้นคว้าและแสวงหาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม
ศรัทธา หมายถึง ยึดมั่นต่อหลักธรรมคำสอนของศาสนา และมีความเข้าใจที่ชัดเจนตามองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ ได้จากการศึกษา
ปฏิบัติ หมายถึง การนำความรู้ที่ได้รับจาการศึกษาไปประพฤติปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดผลดีแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ และเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาที่ตนนับถือ

คำขวัญของโรงเรียน
ส่งเสริมธรรมจรรยา วิทยาการก้าวหน้า มูลนิธิพัฒนา

สีประจำโรงเรียน
สีกรมท่า – ขาว
สีกรมท่า หมายถึง ความมีศรัทธาที่เข้มแข็ง หนักแน่น เอาจริงเอาจัง
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สะอาด ความกระจ่าง ปราศจากการเคลือบแคลงสงสัย

อักษรย่อของโรงเรียน
อักษรย่อของโรงเรียน ใช้อักษรสามตัวตามชื่อของโรงเรียนคือ ส.ว.ม. ซึ่งมีความหมายดังนี้
- ส. คือ ส่งเสริมธรรมจรรยา
- ว. คือ วิทยาการก้าวหน้า
- ม. คือ มูลนิธิพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ

2 ม.7 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร. 085-080-0487