Songserm wittaya Mulniti School
...


swm
โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิเดิมชื่อโรงเรียนส่งเสริมวิทยามุสลิมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2503 โดยโต๊ะครูแอ ศรีอาหมัด

เป็นเจ้าของโรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนแบบปอเนาะ จนกระทั่งถึงปี พ. ศ. 2513 จึงได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม พร้อมกันนี้ได้นำวิชาสามัญมาสอนในปอเนาะด้วย โดยใช้หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ เปิดสอนระดับ 1 ถึงระดับ 3 ต่อมาในปีการศึกษา 2538 ได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2535 และในปีการศึกษา 2542 ทางโรงเรียนได้ทำการเปลี่ยนมาใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2540 และ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และมีการปรับเปลี่ยนการใช้หลักสูตรเรื่อยมาจนปัจจุบันมีการขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2548 ต่อมาในวันที่ 12 เมษายน พุทธศักราช 2548โรงเรียนส่งเสริมวิทยามุสลิมได้โอนโรงเรียนให้อยู่ในการดูแลของมูลนิธิเพื่อการศึกษาดารุสลามและได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนส่งเสริมวิทยามุสลิมเป็นโรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิซึ่งเป็นชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ปี 2503 เริ่มก่อตั้งปอเนาะโดยโต๊ะครูฮัจยีแอ ศรีอาหมัด
ปี 2504 จดทะเบียนเป็นปอเนาะ ชื่อปอเนาะบ้านควน
ปี 2513 จดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามชื่อโรงเรียนส่งเสริมวิทยามุสลิม เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับ 1 – 3 มีนายแอ ศรีอาหมัด เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นายโซ๊บ บินย่าโก๊บ เป็นครูใหญ่
ปี 2538 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3 เปลี่ยนผู้จัดการเป็นนายย๊ะย่า ศรีอาหมัด และเปลี่ยนแปลงครูใหญ่เป็น นายฮำสะ สายสะหลำ
ปี 2542 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4 – 6
ปี 2548 จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาดารุสลาม โดยมีนายย๊ะย่า ศรีอาหมัด เป็นประธานมูลนิธิ และโอนโรงเรียนให้อยู่ในการดูแลของมูลนิธิ มีนายย๊ะย่า ศรีอาหมัด เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ
ปี 2550 เปลี่ยนแปลงผู้จัดการเป็น นายว่อซัลหลี ศรีอาหมัด และเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการเป็น นายนิรัญ สายสะอิด


โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ

2 ม.7 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร. 085-080-0487